0641543070 mail@freddaane.nl

Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. Binnen enkele maanden daarna barstte de discussie over de invoering van een basisinkomen in Nederland los. Gemotiveerd door wrange ervaringen met de uitvoering van de wet wordt nu in diverse gemeenten, leunend op de ideeën van het basisinkomen, gesproken over proeven met een onvoorwaardelijke bijstandsuitkering.
Ook in Zutphen zijn er mensen die grote vraagtekens zetten bij de uitvoering van de Participatiewet. Een van hen nam het initiatief de Werkgroep Basisinkomen Zutphen op te richten. Van deze groep ben ik sinds enkele weken de voorzitter. Vrijdag levert de werkgroep haar eerste rapport op. Tijdens de vele gedachtewisselingen werd duidelijk dat het in essentie gaat om herstel van vertrouwen en werd de conclusie getrokken dat wat knelt het gebrek aan vertrouwen is, vertrouwen tussen uitkeringsgerechtigden enerzijds en uitvoerders van de Participatiewet anderzijds.

Het verhaal van onze werkgroep geeft weer wat onze kijk op de stand van zaken in Zutphen is, legt uit waarom veranderingen in de uitvoering van de Participatiewet nodig zijn, beschrijft de waardeoriëntatie van waaruit de werkgroep die veranderingen vorm willen geven, reikt ideeën aan en is tenslotte een oproep aan de Raad van onze gemeente het College van B&W op te dragen een plan op te (laten) stellen en over te gaan tot experimenteren met veranderingen in de uitvoering van de Participatiewet. Voor ons betekent dat experimenteren met vertrouwen.